Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Open dag

24 september van 12.00 tot 15.00 uur

Visie & Missie SEZO

Visie
SEZO ziet nadrukkelijk meerwaarde in het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke dienstverlening en eerstelijns zorg. Ook ziet SEZO grote meerwaarde in het versterken van klantgericht en daarmee gebiedsgericht werken. En vervolgens ziet SEZO ook grote meerwaarde in het verbinden van maatschappelijke dienstverlening en mantelzorg en informele zorg met betrekking tot het versterken van de dragende samenleving.

Ten aanzien van schuldenproblematiek, c.q. het terugdringen van problematische schulden ziet SEZO meerwaarde in het betrekken van ook andere invalshoeken dan puur financiƫle in het traject van schuldsanering, c.q. stabilisatie van schulden (wonen, zorg, aanpak huiselijk geweld, psychosociale problematiek, etc.).

Leven in een stad als Amsterdam brengt een sterkere rol van problematieken als grotere anonimiteit, lagere sociale cohesie, onbekendheid met bestaande voorzieningen, cultuurverschillen, armoede en taalproblemen met zich mee. Het werken in kleinschalige wijkgerichte netwerken biedt veel kansen om deze problematieken beter het hoofd te bieden. Als maatschappelijke dienstverlener ziet SEZO het als kerntaak om bij te dragen aan het versterken van het sociale weefsel in de stad, en om de leefbaarheid voor en participatie van in moeilijkheden verkerende burgers te verbeteren. Daarom draagt SEZO graag bij aan het inrichten van een sterk sociaal zorgnetwerk, dicht(er) bij klanten.

Missie
SEZO ziet het als missie om Amsterdammers, die in een kwetsbare periode in hun leven zitten in staat te stellen om op eigen kracht hun leven weer op de rails te krijgen en (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen. SEZO voert deze missie (vooralsnog) specifiek uit in Amsterdam Nieuw West.

Empowerment is een kernwoord. SEZO wil bijdragen, faciliteren en ondersteunen om zelfredzaamheid van Amsterdammers te vergroten, te behouden of weer terug te veroveren. SEZO werkt met mensen (jong en oud), die met steun in de rug problemen op kunnen lossen. Waar nodig helpt SEZO eerst zelf, waarna SEZO burgers helpt, leert en ondersteunt om (weer) zichzelf te helpen.

Om deze missie uit te voeren, wil SEZO excelleren binnen de verschillende onderdelen van maatschappelijke dienstverlening en wil SEZO wijkgericht werken. Daarbij maakt SEZO gebruik van ervaring, kennis, expertise en netwerken, die zijn opgebouwd in het opereren als maatschappelijke dienstverlener in de afgelopen bijna 30 jaar. SEZO biedt dienstverlening op onder meer de terreinen algemeen maatschappelijk werk, schulddienstverlening, sociaal raadsliedenwerk, emancipatie en empowerment (vrouwen en mannen), ouder- en kindadvies, ontmoetingscentra voor ouders met kinderen en sport en gezondheid. SEZO zet zich bewust en enthousiast in voor de verwezenlijking en versteviging van de wijkteams in Amsterdam Nieuw West en daarbuiten.

Ook in de komende jaren blijft SEZO zich focussen op maatschappelijke dienstverlening aan en voor mensen, die om verschillende redenen ondersteuning behoeven. De core business van SEZO blijft het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen.

Openingstijden

Maandag : 09.00 - 21.00
Dinsdag : 09.00 - 21.00
Woensdag : 09.00 - 16.30
Donderdag : 09.00 - 16.30
Vrijdag : 09.00 - 16.30

Deze vakanties zijn wij gesloten:

Zomer: 16 juli t/m 28 augustus 2016
Herfst: 15 okt t/m 23 okt 2016
Kerst: 24 dec 2016 t/m 8 januari 2017